Regulamin MoneyU.pl

Ostatnia aktualizacja: 13-10-2022

I. Użyte terminy i definicje

 • MoneyU.pl lub Serwis - serwis internetowy, którego właścicielem jest Startup Fund LLC z siedzibą w Sheridan w stanie Wyoming (USA) przy ulicy 30 N Gould St, Ste 27008
  Startup Fund LLC, jako operator serwisu MoneyU.pl, świadczy na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa finansowego, polegające w szczególności na doprowadzaniu do zawierania umów pożyczek pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.
 • Konto - miejsce w MoneyU.pl, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie.
 • Konta Powiązane - Konta Użytkowników o identycznych lub istotnie zbliżonych podstawowych danych osobowych (adres zamieszkania, IP komputera, geolokalizacja urządzenia etc.).
 • Profil - miejsce w MoneyU.pl, dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku, jego wizerunek oraz Opinie dotyczące dokonanych przez niego transakcji.
 • Administratorzy - przedstawiciele właściciela MoneyU.pl, zarządzający Serwisem w jego imieniu.
 • Weryfikacja - usługa polegająca na sprawdzeniu przez Serwis wskazanych przez Użytkownika elementów Weryfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
 • Weryfikacja obowiązkowa - grupa elementów weryfikacji, których wykonanie jest niezbędne do aktywowania Konta Użytkownika i pełnienia roli Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy.
 • Weryfikacja dobrowolna - grupa elementów weryfikacji podnosząca wiarygodność Użytkownika, których wykonanie nie jest konieczne do aktywowania Konta Użytkownika.
 • Rating - określony za pomocą skali, orientacyjny poziom wiarygodności Pożyczkobiorcy, oparty o sumę spłaconych przez pożyczkobiorcę zobowiązań pożyczkodawcom oraz przez jego staż w serwisie.
 • Pożyczkobiorca - Użytkownik wystawiający Wniosek pożyczkowy lub zawierający z Pożyczkodawcą umowę Pożyczki za pośrednictwem MoneyU.pl.
 • Pożyczkodawca - Użytkownik składający Ofertę w odpowiedzi na Wniosek pożyczkowy lub zawierający z Pożyczkobiorcą umowę Pożyczki za pośrednictwem MoneyU.pl.
 • Pożyczka - umowa cywilnoprawna pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, zawarta przy wykorzystaniu i za pośrednictwem Serwisu, na warunkach uzgodnionych między stronami.
 • Wniosek pożyczkowy - proces polegający na zgłoszeniu chęci zawarcia umowy Pożyczki na określonych przez Pożyczkobiorcę warunkach.
 • Wniosek prywatny - proces polegający na zgłoszeniu chęci wybranemu Pożyczkodawcy zawarcia umowy Pożyczki na określonych przez Pożyczkobiorcę warunkach.
 • Oferta - złożone przez Pożyczkodawcę, w odpowiedzi na Wniosek Pożyczkobiorcy, oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy Pożyczki.
 • Finalizacja - akceptacja przez Pożyczkobiorcę Oferty złożonej przez Pożyczkodawcę, skutkująca zawarciem wiążącej umowy pożyczki pomiędzy stronami.
 • Opinia - komentarz na temat przebiegu transakcji, wystawiony Użytkownikowi przez drugą stronę.
 • Opłata serwisowa - opłata na rzecz Startup Fund LLC, należna z tytułu świadczenia usług w ramach Serwisu.
 • Program poleceń - usługa umożliwiająca Pożyczkobiorcom i Pożyczkodawcom zapraszanie nowych użytkowników do skorzystania z usług Serwisu.
 • InfoMonitorBiuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77.
 • BIKBiuro Informacji Kredytowej SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a.
 • Związek Banków PolskichZwiązek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8. Dlugi.info - internetowa giełda wierzytelności stworzona i administrowana przez Factory Network SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 62.
 • Blue MediaBlue Media SA z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. Powstańców Warszawy 6.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z Serwisu, stanowiąc jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)
 • 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności, akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

III. Usługi

 • 1. MoneyU.pl świadczy usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, które obejmują w szczególności:
  • - identyfikację i weryfikację Użytkowników;
  • - kojarzenie Użytkowników zamierzających udzielić Pożyczki (Pożyczkodawcy) z Użytkownikami zamierzającymi otrzymać Pożyczkę (Pożyczkobiorcy), prowadzące do zawierania umów Pożyczek pomiędzy nimi;
  • - umożliwienie wymiany informacji i oświadczeń pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikami i Serwisem za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku z udzieleniem i obsługą Pożyczek;
  • - umożliwienie wzajemnego wystawiania Opinii pomiędzy Użytkownikami Serwisu;
  • - sporządzanie pisemnych informacji i potwierdzeń.
 • 2. Serwis za wykonane usługi pobiera Opłatę serwisową, której wysokość określona jest w Tabeli opłat, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 • 3. W celu zapewnienia odpowiedniego świadczenia usług, Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Konta oraz podanych w procesie rejestracji adresu poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonu, w przypadku, gdy Użytkownik nie ukończy procesu rejestracji, nie dostarczy którychkolwiek dokumentów lub informacji wymaganych w procesie rejestracji lub na jakimkolwiek późniejszym etapie, a także w przypadku, gdy nie dokona jakiejkolwiek innej czynności wymaganej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezbędnej w celu świadczenia usług. Dokonując rejestracji w MoneyU.pl, Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Serwisu w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

IV. Rejestracja

 • 1. Korzystanie z MoneyU.pl wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://www.moneyu.pl.
 • 2. W przypadku rejestracji obejmującej wykorzystanie konta Facebook, Użytkownik zobowiązany jest autoryzować usługę MoneyU.pl w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do następujących danych:
  • - podstawowe publiczne informacje Użytkownika,
  • - adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  • - informacje z profilu Użytkownika, liczba znajomych.
 • 3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz posiadająca dowód osobisty lub kartę pobytu, rachunek bankowy, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
 • 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego i weryfikacyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 • 5. Umowa, pomiędzy Użytkownikiem a MoneyU.pl, o świadczenie usług przez spółkę Startup Fund LLC w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.
 • 6. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 • 7. Dokonując rejestracji w MoneyU.pl, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 • 8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację w Profilu Użytkownika swoich danych osobowych w zakresie: zdjęcia; nazwy użytkownika; otrzymanych opinii; opisu profilu; daty rejestracji i ostatniego logowania; nazwy banku, w którym posiada rachunek bankowy; wieku; miejscowości zamieszkania lub zameldowania; liczby znajomych w serwisie Facebook, a Użytkownik występujący w Serwisie w roli Pożyczkobiorcy także: adresu IP ostatniego logowania; wyników weryfikacji w bazie InfoMonitor oraz BIK; wskaźnika Kontomatik; informacji o Kontach Powiązanych; kwocie wziętych i spłaconych pożyczek; obecnym zadłużeniu; limicie zadłużenia; ratingu; historii zadłużenia w Serwisie; aktualnie wystawionych wnioskach pożyczkowych; dotychczasowych pożyczkach oraz opcjonalnie: stanie cywilnym; wykształceniu; statusie zawodowym; miejscu pracy; stażu pracy; nazwie pracodawcy; miesięcznym dochodzie netto; miesięcznych zobowiązaniach; liczby osób na utrzymaniu; posiadanych nieruchomościach wraz z numerami ksiąg wieczystych; posiadanych samochodach; kontach w innych serwisach lub komunikatorach internetowych.
 • 9. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia MoneyU.pl o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika.
 • 10. W wypadku wykrycia przez Administratora powiązań Użytkownika z innymi osobami lub Użytkownikami Serwisu, u których stwierdzono naruszenie Regulaminu lub opóźnienia w zwrocie pożyczki, Administrator ma prawo dokonać negatywnej weryfikacji konta lub ograniczenia w wystawianiu nowych Wniosków i edycji profilu. Identyfikacja kont powiązanych odbywa się według unikalnego algorytmu stosowanego przez Serwis, który ze względu bezpieczeństwa objęty jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Zważywszy, że proces identyfikacji powiązań między Użytkownikami Serwisu ma charakter zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w indywidualnych przypadkach, zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 powyżej, Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania tej decyzji. W takiej sytuacji Administrator dokonuje oceny sytuacji z udziałem czynnika ludzkiego i na tej podstawie podejmuje ostateczną decyzję, czy charakter powiązań może mieć realny wpływ na wiarygodność Pożyczkobiorcy.

V. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

 • 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z MoneyU.pl, wraz ze wszystkimi funkcjami udostępnionymi przez Administratorów.
 • 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
 • 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  • - są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  • - naruszają prawa osób trzecich,
  • - naruszają prawa autorskie,
  • - są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  • - wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  • - nawołują do aktów przemocy,
  • - obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  • - promują inne strony internetowe,
  • - promują programy partnerskie firm trzecich,
  • - zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  • - zawierają treści o charakterze reklamowym,
  • - stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.
 • 4. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 • 5. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie Programu poleceń i systemu wnioskowego - w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych, transakcji na zaniżone kwoty Pożyczek, transakcji między Kontami Powiązanymi oraz zakładanie kolejnych Kont w celu zwiększenia limitu zadłużenia.
 • 6. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Konto

 • 1. Użytkownik może w Serwisie posiadać co najwyżej jedno Konto.
 • 2. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
 • 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem.
 • 4. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli:
  • - wystawione przez Użytkownika Wnioski nie zostały zakończone;
  • - Użytkownik nie spłacił Pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu;
  • - Użytkownikowi nie spłacono Pożyczek udzielonych za pośrednictwem Serwisu;
  • - Użytkownik złożył ważną Ofertę w trwającym Wniosku innego Użytkownika;
  • - Konto zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu;
  • - na Rachunku rozliczeniowym Użytkownika jest debet lub znajdują się środki możliwe do wypłaty;
  • - prawo zakazuje usuwania danych osobowych Użytkownika.
 • 5. W wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowane przez Administratorów Serwisu. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upominany za łamanie postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte.
 • 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Administratora odnośnie posiadanych przez Pożyczkobiorcę zaległości w spłacie zobowiązań finansowych, Administrator Serwisu może nałożyć blokadę na wystawianie Wniosków pożyczkowych przez Pożyczkobiorcę do czasu wykonania przez niego weryfikacji InfoMonitor.
 • 7. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte nie będzie miał możliwości założenia nowego Konta z tymi samymi danymi.
 • 8. Zmiana wybranej przez Użytkownika nazwy użytkownika nie jest możliwa.
 • 9. Usunięcie konta Użytkownika nie jest tożsame z usunięciem jego danych osobowych z baz danych administrowanych przez Serwis. Po usunięciu Konta z serwisu dane te mogą być nadal przetwarzane w sposób ograniczony na zasadach i przez okres podany w Polityce prywatności.

VII. Weryfikacja

 • 1. Z tytułu wykonania poszczególnych usług Weryfikacji, MoneyU.pl przysługuje stosowne wynagrodzenie za każdą z zamówionych przez Użytkownika płatnych Weryfikacji, wyszczególnione w tabeli opłat i uiszczane przy pomocy Rachunku rozliczeniowego niezależnie od uzyskanego statusu Weryfikacji.
 • 2. Użytkownik chcący pełnić w Serwisie rolę Pożyczkobiorcy musi dokonać następujących weryfikacji obowiązkowych: adres e-mail; rachunek bankowy; numer telefonu; adres zameldowania; dokument tożsamości oraz może dokonać następujących weryfikacji dobrowolnych: adres zamieszkania; dokument ze zdjęciem; zdjęcie; InfoMonitor; oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań; rachunek od dostawców; ocena punktowa BIK; dochody; zatrudnienie.
 • 3. Użytkownik chcący pełnić w Serwisie rolę Pożyczkodawcy musi podać numer PESEL, dokonać następujących weryfikacji obowiązkowych: adres zameldowania; adres e-mail; rachunek bankowy; numer telefonu oraz może dokonać następujących weryfikacji dobrowolnych: dokument tożsamości, zdjęcie.
 • 4. Weryfikacja adresu e-mail polega na wysyłaniu przez Serwis wiadomości e-mail zawierającej unikalny link, na podany przez Użytkownika, w formularzu danych osobowych, adres e-mail. Pozytywna weryfikacja następuje po otwarciu otrzymanego linka przez Użytkownika. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 5. Weryfikacja rachunku bankowego polega na sprawdzeniu, czy dane właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik wykonał przelew weryfikacyjny, zgadzają się z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika w procesie rejestracji. W tym celu Użytkownik wykonuje przelew weryfikacyjny, o wartości wyszczególnionej w tabeli opłat, ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy MoneyU.pl. W przypadku zgodności imienia, nazwiska z danymi z przelewu weryfikacyjnego, weryfikacja uzyska status pozytywny a rachunek bankowy zostanie uznany za rachunek Użytkownika i przypisany do jego Konta w MoneyU.pl. Użytkownik może w ten sposób dokonać weryfikacji wielu rachunków bankowych.
 • 6. Weryfikacja numeru telefonu polega na wysyłaniu przez Serwis wiadomości sms zawierającej kod, na podany przez Użytkownika, w formularzu danych osobowych, numer telefonu komórkowego. Pozytywna weryfikacja następuje w momencie wprowadzenia kodu przez Użytkownika na stronie weryfikacji w Serwisie. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 7. Weryfikacja adresu zameldowania polega na porównaniu adresu podanego przez Użytkownika w procesie rejestracji z adresem zamieszczonym w dokumencie tożsamości lub z adresem widniejącym w szczegółach przelewu weryfikacyjnego Użytkownika. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika dokumentu, na którym nie widnieje adres zameldowania, Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Meldunkowego. W przypadku, jeżeli dane będą zbieżne, weryfikacja uzyska status pozytywny. Jeżeli dane będą rozbieżne, weryfikacja uzyska status negatywny.
 • 8. Weryfikacja dokumentu tożsamości polega na udostępnieniu przez Użytkownika aktualnych zdjęć lub skanów ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub karta pobytu), w celu weryfikacji danych przez obsługę Serwisu i porównaniu ich ze zweryfikowanymi informacjami na temat Użytkownika zapisanymi w Serwisie. W przypadku, w którym Administrator Serwisu będzie miał wątpliwości odnośnie jakości zdjęcia lub skanu przedstawionego dokumentu tożsamości lub tożsamości Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest - na prośbę Administratora Serwisu - do przesłania w celu weryfikacji swojego zdjęcia z dokumentem tożsamości trzymanym w ręku. W przypadku, jeżeli dane będą zbieżne z danymi przesłanymi w plikach, weryfikacja uzyska status pozytywny. Jeżeli dane będą rozbieżne lub plik będzie nieczytelny, weryfikacja uzyska status negatywny.
 • 9. Weryfikacja adresu zamieszkania polega na sprawdzeniu, czy Użytkownik przebywa pod podanym przez siebie adresem zamieszkania na terytorium Polski. W tym celu MoneyU.pl wysyła listem, za pośrednictwem Poczty Polskiej, indywidualny kod weryfikacyjny. List wysyłany jest do Użytkownika najpóźniej w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych, licząc od dnia zlecenia weryfikacji. Pozytywna weryfikacja następuje w momencie wprowadzenia kodu przez Użytkownika na stronie weryfikacji w Serwisie. Użytkownik ma pięć prób na wpisanie poprawnego kodu. W przypadku, gdy wszystkie pięć prób będą nieudane, weryfikacja uzyskuje status negatywny. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 10. Weryfikacja dokumentu ze zdjęciem polega na udostępnieniu przez Użytkownika aktualnego zdjęcia lub skanu wybranego dokumentu (np. prawo jazdy, legitymacja studencka, paszport) w celu weryfikacji danych przez obsługę MoneyU.pl i porównaniu ich ze zweryfikowanymi i zapisanymi w Serwisie informacjami na temat Użytkownika. W przypadku, jeżeli dane będą zbieżne z danymi przesłanymi w plikach, weryfikacja uzyska status pozytywny. Jeżeli dane będą rozbieżne lub plik będzie nieczytelny, weryfikacja uzyska status negatywny.
 • 11. Weryfikacja zdjęcia polega na porównaniu zdjęcia profilowego udostępnionego przez Użytkownika i przedstawiającego jego aktualny wizerunek ze zdjęciem ze zweryfikowanego dokumentu tożsamości. W przypadku, jeżeli zdjęcia będą zbieżne, weryfikacja uzyska status pozytywny. Jeżeli zdjęcia będą rozbieżne, weryfikacja uzyska status negatywny. Weryfikacja ta może być dokonywana z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia do badania zgodności z wykorzystaniem technologii opartej na biometrii. Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie tej metody na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 • 12. Weryfikacja InfoMonitor polega na skierowaniu przez MoneyU.pl, na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia, zapytania do InfoMonitor, oraz za pośrednictwem BIG InfoMonitor do Biura Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich i Dlugi.info, celem uzyskania informacji o wpisie Użytkownika w bazach tych podmiotów. W przypadku, jeżeli w bazach BIG InfoMonitor, BIK, Związku Banków Polskich i Dlugi.info nie będzie negatywnych informacji o danym Użytkowniku, weryfikacja uzyska status pozytywny. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 13. Weryfikacja oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań polega na wypełnieniu, podpisaniu i udostępnieniu przez Użytkownika oświadczenia, poświadczającego brak posiadania zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz brak toczącego się przeciwko Użytkownikowi postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 14. Weryfikacja rachunku od dostawców polega na udostępnieniu przez Użytkownika zdjęcia lub skanu rachunku od dostawcy (np. rachunki za gaz, czynsz, telefon, internet), wystawionego przez dostawcę nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty zlecenia weryfikacji rachunku, w celu weryfikacji przez obsługę Serwisu zawartego w nim adresu i danych osobowych Użytkownika i porównaniu danych ze zweryfikowanymi danymi Użytkownika zapisanymi w systemie. W przypadku, jeżeli dane będą zbieżne z danymi przesłanymi w plikach, weryfikacja uzyska status pozytywny. Jeżeli dane będą rozbieżne lub plik będzie nieczytelny, weryfikacja uzyska status negatywny. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 15. Weryfikacja oceny punktowej BIK polega na skierowaniu przez MoneyU.pl, na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia, zapytania do InfoMonitor, oraz za pośrednictwem BIG InfoMonitor do Biura Informacji Kredytowej SA, celem uzyskania informacji o ocenie punktowej Użytkownika w bazach tych podmiotów. W przypadku, jeżeli uzyskana ocena punktowa Użytkownika będzie równa lub wyższa od wysokości minimalnej oceny punktowej wymaganej na danym poziomie Ratingu, weryfikacja uzyska status pozytywny. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.
 • 16. Weryfikacja dochodów, w przypadku Użytkowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, polega na udostępnieniu przez Użytkownika potwierdzenia przelewu wynagrodzenia z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy, potwierdzającego otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu wykonywanej umowy. W przypadku Użytkowników będących emerytami i rencistami weryfikacji podlega udostępnione przez Użytkownika potwierdzenie bankowe otrzymania świadczenia z ostatniego miesiąca lub skan odcinka renty z ostatniego miesiąca. W przypadku Użytkowników osiągających dochód w inny sposób, weryfikacji podlega udostępniony przez Użytkownika wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy oraz zeznanie podatkowe (PIT) za ostatni rok kalendarzowy. W przypadku zgodności zadeklarowanej przez Użytkownika, w formularzu na stronie weryfikacji, wysokości dochodu z dochodem wynikającym z otrzymanych dokumentów, po weryfikacji autentyczności tychże dokumentów, weryfikacja uzyska status pozytywny. W przypadku różnic w dochodzie zadeklarowanym a wykazanym w dochodach lub w przypadku niezgodności danych dotyczących źródła dochodu czy też w przypadku niepotwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów, weryfikacja uzyska status negatywny a Administrator Serwisu może nałożyć blokadę na wystawianie Wniosków pożyczkowych przez Pożyczkobiorcę do czasu wykonania przez niego weryfikacji rachunku bankowego.
 • 17. Weryfikacja zatrudnienia, w przypadku Użytkowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, polega na sprawdzeniu autentyczności wypełnionego, podpisanego przez pracodawcę Użytkownika i udostępnionego przez Użytkownika w Serwisie na stronie weryfikacji, zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie o zatrudnieniu musi być wystawione przez pracodawcę nie więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni wstecz od daty zlecenia weryfikacji. Użytkownik zamawiający weryfikację zatrudnienia winien poinformować pracodawcę o wyrażeniu zgody na udzielenie MoneyU.pl informacji dotyczących swojego zatrudnienia. W wybranych przypadkach Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia danych u pracodawcy Użytkownika. W takim przypadku, jeśli pracodawca potwierdzi dane przekazane przez Użytkownika w zaświadczeniu, weryfikacja uzyska status pozytywny. W przypadku Użytkowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, zlecenie lub w innej postaci, weryfikacji podlegają udostępnione przez Użytkownika potwierdzenia przelewu wynagrodzenia z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy potwierdzające otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu wykonywanej umowy. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, MoneyU.pl potwierdzi, poprzez bazę CEIDG i REGON, zgodność danych wprowadzonych przez Użytkownika na stronie weryfikacji. W przypadku Użytkowników będących emerytami i rencistami weryfikacji podlega udostępnione przez Użytkownika potwierdzenie bankowe otrzymania świadczenia z ostatniego miesiąca lub skan odcinka renty z ostatniego miesiąca. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi 6 (słownie: sześć) miesięcy, przy czym za okres miesiąca przyjmuje się okres 30 dni.

VIII. Rating

 • 1. Każdemu Pożyczkobiorcy w Serwisie przypisany jest Rating, ustalany na podstawie sumy spłaconych przez niego zobowiązań pożyczkodawcom oraz jest stażu w serwisie.
 • 2. Od poziomu ratingu zależy limit zadłużenie pożyczkobiorcy. Opisane jest to w paragrafie: XI Limity Pożyczek

IX. Wniosek pożyczkowy

 • 1. Wniosek pożyczkowy wystawia Pożyczkobiorca. Czas ważności wniosku wynosi 7 dni.
 • 2. Pożyczkobiorca może wnioskować o Pożyczkę na okres: od 1 miesięca, do 12 miesięcy.
 • 3. Pożyczkobiorca ma możliwość dodania powodu Wniosku, przy czym Pożyczkobiorca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów, nieścisłości lub niezgodności w podanym przez siebie powodzie Wniosku ze stanem faktycznym. W przypadku sporu, wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść Pożyczkodawcy.
 • 4. Każdy Wniosek może zostać zweryfikowany przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 • 5. Użytkownik zawierający umowę Pożyczki za pośrednictwem MoneyU.pl wyraża zgodę na złożenie mu przez innego Użytkownika oświadczenia woli w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji Serwisu, w oparciu o wzór umowy Pożyczki udostępniany w Serwisie.
 • 6. Pożyczkodawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Pożyczkobiorca wystawił Wniosek pożyczkowy.
 • 7. Pożyczkobiorca otrzymuje Oferty od jednego lub od większej liczby Pożyczkodawców.
 • 8. Oferta zaakceptowana przez Pożyczkobiorcę staje się dla Pożyczkodawcy prawnie wiążąca z momentem sfinalizowania Wniosku.
 • 9. Wniosek może być sfinalizowany przez Pożyczkobiorcę w dowolnym momencie przed jego zakończeniem, niezależnie od stopnia zebrania kwoty Pożyczki.
 • 10. W przypadku Wniosków z automatyczną finalizacją, Finalizacja następuje w momencie złożenia przez Pożyczkodawców ofert na wnioskowaną kwotę Pożyczki.
 • 11. W celu finalizacji Wniosku, Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić, przy pomocy Rachunku rozliczeniowego, Opłatę serwisową wyszczególnioną w tabeli opłat. Opłata serwisowa za usługi pośrednictwa finansowego jest przedstawiana Użytkownikowi w momencie zakładania Wniosku pożyczkowego.
 • 12. Po zakończeniu czasu ważności Wniosku, Finalizacja jest możliwa przez 3 (słownie: trzy) dni.
 • 13. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni od Finalizacji Wniosku, Pożyczkodawca zobowiązany jest do przekazania środków określonych w Ofercie na jeden z rachunków bankowych przypisanych do Konta Pożyczkobiorcy.
 • 14. Brak otrzymania przelewu Pożyczki w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni od Finalizacji Wniosku jest podstawą do wystąpienia przez Pożyczkobiorcę o anulowanie Pożyczki.
 • 15. Wniosek może być wycofany przez Pożyczkobiorcę w dowolnym momencie pod warunkiem, że nie został sfinalizowany.
 • 16. Wysokość Pożyczki, udzielonej Pożyczkobiorcy w ramach jednego Wniosku, nie może być niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) PLN.
 • 17. Jeżeli termin spłaty Pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin spłaty upływa dnia następnego.

X. Korzystanie z Rachunku rozliczeniowego

 • 1. Walutą Rachunku jest waluta polska - złoty polski (PLN).
 • 2. Rachunek rozliczeniowy służy do regulowania Opłat serwisowych określonych w tabeli opłat.
 • 3. Zwiększenie salda Rachunku rozliczeniowego następuje poprzez przelew na rachunek bankowy Startup Fund LLC
 • 4. Zwrot środków z Rachunku rozliczeniowego poprzez przelew bankowy podlega opłacie wyszczególnionej w tabeli opłat.

XI. Limity Pożyczek

 • 1. Na konta Pożyczkobiorców w Serwisie nałożone są następujące ograniczenia:
  • - początkowy limit zadłużenia: 1 000 (słownie: tysiąc) PLN (jedno serduszko ratingu);
  • - limit 2 500 (słownie: dwa i pół tysiąca) PLN (dwie gwiazdki ratingu);
  • - limit 5 000 (słownie: pięć tysięcy) PLN (trzy gwiazdki ratingu);
  • - limit 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN (cztery gwiazdki ratingu);
  • - limit 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) PLN (pięć gwiazdek ratingu);
  • - dzienny limit nowych Wniosków: 5 (słownie: pięć);
  • - liczba aktywnych Wniosków: 10 (słownie: dziesięć).
 • 2. Wartość aktywnych Wniosków zmniejsza tymczasowo kwotę możliwą do pożyczenia (limit pomniejszony o: aktualne zadłużenie, uwzględniające kwotę odsetek kapitałowych i karnych, oraz o wartość aktywnych Wniosków).
 • 3. W sytuacji, w której Pożyczkobiorca zalega ze spłatą pożyczki przez okres dłuższy niż 4 (słownie: cztery) dni lub gdy suma jego zaległości wynosi co najmniej 1 000 (słownie: tysiąc) PLN, Pożyczkobiorca wpisywany jest na Czarną Listę Dłużników i może wnioskować o nowe pożyczki jedynie od swoich dotychczasowych Pożyczkodawców.
 • 4. Limit zadłużenia pożyczkobiorcy może zostać tymczosowo zwiększony przez Administratora serwisu w celu przyznania pożyczkobiorcy pożyczki konsolidacyjnej

XII. Spłata Pożyczki

 • 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę w terminie określonym w warunkach Umowy Pożyczki.
 • 2. Od każdej z udzielonych Pożyczek naliczane są odsetki kapitałowe za korzystanie z kwoty udzielonej Pożyczki, w wysokości wskazanej przez Pożyczkobiorcę we Wniosku pożyczkowym i nie wyższej niż odsetki maksymalne przewidziane w Kodeksie Cywilnym.
 • 3. W przypadku Pożyczek ratalnych, w pierwszej kolejności spłaty rat zaliczone zostaną na poczet kapitału pożyczki, a następnie na odsetki. Zgodnie ze zdaniem poprzednim, na ratę pożyczki może składać się sam kapitał pożyczki, kapitał pożyczki i odsetki lub same odsetki.
 • 4. W przypadku gdyby, przy uwzględnieniu ust. 3 powyżej, suma spłacanych przez Pożyczkobiorcę rat miała być wyższa lub niższa od kapitału pożyczki wraz z odsetkami, ostatnia rata określona w harmonogramie spłat będzie ratą wyrównawczą.
 • 5. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty całości pożyczki z ewentualnymi należnościami powstałymi w okresie poprzedzającym termin całkowitej spłaty. Wcześniejsza spłata pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z zapłaty należnych Pożyczkodawcy odsetek kapitałowych.
 • 6. W przypadku Pożyczek ze spłatą jednorazową, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wysłania do Pożyczkodawcy zapytania z wnioskiem o przedłużenie okresu spłaty Pożyczki.
  • a. Możliwość wysłania zapytania o przedłużenie okresu spłaty udostępniana jest Pożyczkobiorcy najwcześniej na 1/3 okresu Pożyczki, ale nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) dni przed aktualnym terminem spłaty.
  • b. Pożyczkobiorca może przedłużyć pożyczkę o 1 miesiąc
  • c. Dni przedłużenia dodawane są do aktualnego terminu spłaty, niezależnie od daty wysłania zapytania, wyrażenia zgody, uiszczenia opłat czy też oznaczenia pożyczki jako przedłużonej.
  • d. W przypadku wyrażenia zgody przez Pożyczkodawcę na przedłużenie pożyczki, Pożyczkobiorca w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od wyrażenia zgody musi:
   • - uiścić Opłatę serwisową wyszczególnioną w tabeli opłat,
   • - przekazać na jeden z rachunków bankowych przypisanych do Konta Pożyczkodawcy zaproponowaną przez siebie dobrowolną opłatę za przedłużenie okresu spłaty pożyczki.
  • e. Pożyczkodawca, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty o której mowa powyżej, zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę jako przedłużoną.
  • f. Wraz z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca do spłaty będzie miał kapitał pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi za korzystanie z kwoty udzielonej Pożyczki, liczonymi od dnia wzięcia pożyczki do nowego terminu spłaty pożyczki.
  • g. W przypadku odmowy Pożyczkodawcy na przedłużenie terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w pierwotnie ustalonym terminie.
 • 7. W przypadku Pożyczek ratalnych, w momencie powstania należności wymagalnych powstałych wskutek opóźnień spłaty zobowiązań, Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat należności w następującej kolejności: wymagalna rata pożyczki, odsetki karne od wymagalnej raty. Do momentu spłaty najwcześniej wymagalnej raty pożyczki, zapłata odsetek karnych od tej raty oraz kolejno wymagalnych rat pożyczki i odsetek karnych od tych rat nie będzie możliwa.
 • 8. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w zwrocie Pożyczki lub w spłacie raty, od niespłaconej części kapitału pożyczki naliczone będą, za każdy dzień pozostawania w zwłoce, odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, obowiązującej na dzień przeterminowania spłaty. W przypadku spłaty kapitału pożyczki wraz z wymagalnymi odsetkami kapitałowymi w terminie do 4 (słownie: czterech) dni od daty przeterminowania spłaty Pożyczki lub przeterminowania raty (dzień wymagalności roszczenia), Pożyczkodawca zrzeka się uprawnienia do naliczenia odsetek za ten okres opóźnienia.
 • 9. W przypadku Pożyczek ratalnych, w momencie powstania opóźnienia w spłacie raty pożyczki o co najmniej 6 (słownie: sześć) dni, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w terminie określonym w wezwaniu przekazanym Pożyczkobiorcy przez serwis MoneyU.pl.
 • 10. Spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje na jeden ze zweryfikowanych rachunków bankowych przypisanych do Konta Pożyczkodawcy.
 • 11. Po spłacie Pożyczki lub raty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca jest zobowiązany do oznaczenia spłaty w panelu zarządzania Kontem.
 • 12. W przypadku braku oznaczenia spłaty przez Pożyczkodawcę przez dłuższy czas, Pożyczkobiorca może zwrócić się do MoneyU.pl o wykonanie tej czynności, przedstawiając potwierdzenie wykonania przelewu na konto Pożyczkodawcy.Administrator może oznaczyć spłatę Pożyczki na podstawie potwierdzenia przelewu, jeżeli została ona dokonana w terminie określonym w umowie Pożyczki. Spłaty dokonane z opóźnieniem muszą zostać oznaczone przez Pożyczkodawcę lub - w szczególnych przypadkach - przez Administratora.
 • 13. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot i do przeniesienia wierzytelności wynikającej z umów Pożyczek na jakiekolwiek osoby trzecie według uznania - w takim przypadku Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę o dokonaniu przeniesienia wierzytelności wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w serwisie MoneyU.pl. Po upływie terminu spłaty Pożyczki lub raty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki, w tym kosztami postępowania sądowego, kosztami postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, zostanie obciążony Pożyczkobiorca.
 • 14. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w wyniku realizacji umów Pożyczek jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.

XIII. Opinie

 • 1. Użytkownik może wystawić Opinię drugiej stronie transakcji przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty spłaty Pożyczki.
 • 2. W przypadku braku spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca może wystawić Opinię w dowolnym momencie.
 • 3. Wystawienie Opinii przez Pożyczkobiorcę możliwe jest po spłacie Pożyczki.
 • 4. Opinia może być pozytywna, neutralna lub negatywna.
 • 5. Opinia powinna odzwierciedlać przebieg współpracy i kontaktów z drugą stroną transakcji, mający miejsce w trakcie trwania Pożyczki.
 • 6. Otrzymane i wystawione Opinie widoczne są w profilu Użytkownika.
 • 7. Zmiana przez Użytkowników treści lub typu istniejącej Opinii nie jest możliwa.
 • 8. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwrócenie się do Serwisu o usunięcie Opinii, której treść jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji.

XIV. Odpowiedzialność MoneyU.pl

 • 1. MoneyU.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.
 • 2. MoneyU.pl nie ponosi odpowiedzialności za skany, zdjęcia lub pliki przesyłane w innej formie przez Użytkowników na wezwanie innych Użytkowników. Użytkownicy robią to tylko i wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 • 3. MoneyU.pl nie jest stroną w zawieranych umowach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.
 • 4. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie i skutki podatkowe zawartych umów Pożyczek.
 • 5. MoneyU.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi w Serwisie.
 • 6. Użytkownik zobowiązany jest do osobistego podejmowania działań w MoneyU.pl. Do podejmowania działań w Serwisie w imieniu Użytkownika przez inną osobę fizyczną lub prawną niezbędna jest pisemna zgoda właściciela Serwisu.

XV. Polityka ochrony prywatności

 • 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności, w której szczegółowo zostały opisane zasady i reguły przetwarzania danych osobowych wdrożone i stosowane przez Administratora danych osobowych należących do Użytkowników oraz prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 • 2. MoneyU.pl zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z RODO i innymi przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (usługa może być odpłatna), prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 4. Użytkownik akceptuje przekazanie swoich danych osobowych drugiej stronie transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień wynikających z umowy Pożyczki.
 • 5. MoneyU.pl udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 • 6. MoneyU.pl zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

XVI. Postanowienia końcowe

 • 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 9 czerwca 2021.
 • 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem MoneyU.pl i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 • 3. MoneyU.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 • 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 3, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, z zastrzeżeniem zapisów w Rozdz. VI (Konto) ust. 4.
 • 5. Wszelkie reklamacje należy kierować do MoneyU.pl drogą mailową na adres: [email protected] Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu. MoneyU.pl dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 • 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 • 7. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z MoneyU.pl, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy pośrednictwa mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 • 8. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla MoneyU.pl sp. z o.o. sp.k.. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w MoneyU.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą MoneyU.pl sp. z o.o. sp.k..
X