Polityka prywatności i plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 13-10-2022

Informacje o Administratorze

 • 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego MoneyU.pl jest Startup Fund LLC z siedzibą w Sheridan w stanie Wyoming (USA) przy ulicy 30 N Gould St, Ste 27008 , e-mail: [email protected]
 • 2. Startup Fund LLC jako operator serwisu MoneyU.pl, świadczy na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa finansowego, polegające w szczególności na doprowadzaniu do zawierania umów pożyczek pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, które obejmują w szczególności:
  • a. identyfikację i weryfikację Użytkowników;
  • b. kojarzenie Użytkowników zamierzających udzielić Pożyczki (Pożyczkodawcy) z Użytkownikami zamierzającymi otrzymać Pożyczkę (Pożyczkobiorcy), prowadzące do zawierania umów Pożyczek pomiędzy nimi;
  • c. umożliwienie wymiany informacji i oświadczeń pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikami i Serwisem za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku z udzieleniem i obsługą Pożyczek;
  • d. umożliwienie wzajemnego wystawiania Opinii pomiędzy Użytkownikami Serwisu;
  • e. umożliwienie Pożyczkodawcy ocenę ryzyka udzielenia pożyczki na podstawie wyników obowiązkowej i dobrowolnej weryfikacji wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, w tym z zastosowaniem instrumentów do automatycznego podejmowania decyzji;
  • f. sporządzanie pisemnych informacji i potwierdzeń;
  • g. pomoc w dochodzeniu roszczeń od Pożyczkobiorców na rzecz Pożyczkodawców.
 • 3. W każdym z powyższym elementów usługi Serwisu przetwarzane są dane osobowe, adekwatnie do celu i kategorii czynności.

Obowiązki informacyjne Administratora

 • 1. Zapisy w niniejszej Polityce prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Startup Fund LLC wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 • 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 • 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy [email protected]

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

 • 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Daniel Zawadzki, którego adres mailowy [email protected] stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 • 2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

Deklaracja Administratora

 • 1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w serwisie Finansowo.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  • a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  • b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  • d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  • f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie serwisu Finansowo.pl, w szczególności nieudostępnianie swoich danych logowania, zwłaszcza haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.
 • 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 • 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora serwisu MoneyU.pl.
 • 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:
  • 1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej oferowanej przez serwis MoneyU.pl; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);

   Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   • 1. dane osobowe posiadacza konta – Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca:
    • - imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, numer i data ważności dowodu osobistego, adres e-mail, nr telefonu, dane konta bankowego, nr IP urządzenia i portu, z którego następuje logowanie do Serwisu;

    dodatkowo, w przypadku rejestracji usługi przez Facebooka:
    • - podstawowe publiczne informacje Użytkownika,
    • - adres poczty elektronicznej Użytkownika,
    • - informacje z profilu Użytkownika, liczba znajomych,
   • 2. dane osobowe posiadacza konta – Pożyczkobiorca (dodatkowo):
    • - dokument ze zdjęciem; zdjęcie.
  • 2. Weryfikacja tożsamości Użytkownika Serwisu - przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania oszustwom polegającym na kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia w zobowiązań w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) – tu: umowy pożyczki między Użytkownikami Serwisu;

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości, fotografia Użytkownika z jego wizerunkiem.

   Uwaga: wyłącznie za zgodą Użytkownika weryfikacja tożsamości może odbywać się z wykorzystaniem metod bazujących na danych biometrycznych (przed wyrażeniem zgody na zastosowanie tej metody Użytkownik jest odrębnie informowany o celach i sposobie przetwarzania jego danych osobowych).
  • 3. Weryfikacja wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy - przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania sytuacjom wyłudzenia pożyczki przez potencjalnego Pożyczkobiorcę oraz ocena ryzyka udzielenia pożyczki; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) – tu: umowy pożyczki między Użytkownikami Serwisu. Weryfikacja wiarygodności kredytowej odbywa się z zastosowaniem narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowania rozumianego tu w szczególności jako zautomatyzowana analiza sytuacji ekonomicznej i osobistej Pożyczkobiorcy.

   W przypadku stosowania zewnętrznych narzędzi do profilowania lub weryfikowania, Pożyczkobiorca odrębnie wyraża zgodę na zastosowanie konkretnej metody oraz na przekazanie jego danych osobowych do podmiotu realizującego daną operację przetwarzania lub sprawdzenie we własnych zasobach bazodanowych (np. biura informacji kredytowej i gospodarczej).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, nr NIP i nr REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia do CEDiG), adres zamieszkania i zameldowania, numery kont bankowych, wyniki sprawdzeń w: BIG InfoMonitor, KBIG, BIK, dane dotyczące zatrudnienia i osiąganych dochodów, dane dot. opłat stałych i innych zobowiązań finansowych, stan środków na kontach bankowych i historia operacji na tych kontach, dane o powiązaniach Użytkownika Serwisu z innymi Użytkownikami (w oparciu o dane pozyskane od Użytkowników oraz dane zarejestrowane w wyniku kontaktu Użytkownika z Serwisem; zakres: patrz pkt. 8 poniżej), wynik profilowania z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych, wynik profilowania zrealizowanego przez Serwis (rating).

   Profilowanie w procesie badania wiarygodności kredytowej.W procesie badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy, oprócz sprawdzeń w wyspecjalizowanych instytucjach, za jego wyłączną zgodą, stosowane są następujące metody profilowania w rozumieniu RODO:
   • profilowanie wewnętrzne, którego wynikiem jest tzw. rating Pożyczkobiorcy – jest to profilowanie oparte na opracowanej i wdrożonej przez administratora unikalnej formule matematycznej; dane do ratingu są pobierane z danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem odpowiednich formularzy w Serwisie MoneyU.pl;
   • profilowanie zewnętrzne - ocena punktowa BIK realizowana przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil osoby profilowanej jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymuje Użytkownik. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki). Dane do profilowania pochodzą z własnych zasobów bazodanowych BIK.
   • profilowanie zewnętrzne - z wykorzystaniem narzędzia dostępnego poprzez aplikację Kontomatik. W przypadku skorzystania z aplikacji Kontomatik, dochodzi do kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Pożyczkobiorcy za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL w celu porównania danych rejestracyjnych z danymi właściciela konta oraz pobrania historii transakcji bankowych. Aplikacja Kontomatik jest narzędziem do wielostronnej weryfikacji zdolności kredytowej posiadacza konta bankowego w oparciu o analizę operacji na tym koncie, z wykorzystaniem unikalnego algorytmu (profilowanie) opracowanego przez dostawcę usługi Kontomatik, firmę Kontomatik sp. z o.o. (ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa). W wyniku realizowanego w powyższy sposób profilowania Użytkownik Serwisu otrzymuje ranking punktowy, który jest widoczny dla innych Użytkowników Serwisu. Jeśli Użytkownik kwestionuje ocenę, ma prawo złożyć odwołanie do Administratora Serwisu lub wystąpić z wnioskiem do Administratora o usunięcie wyników badania dokonanego poprzez aplikację Kontomatik. Dokładne informacje dotyczące działania usługi Kontomatik dostępne są pod adresem: https://developer.kontomatik.com/api-doc/#financial-health-indicator. Informujemy przy tym, że Kontomatik sp. z o. o. może przetwarzać dane Użytkowników Serwisu na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, przy czym spółka ta zapewnia, iż dzieje się to z zachowaniem reguł opisanych w art. 44-47 RODO (gwarancje odpowiedniego stopnia ochrony tych danych).
  • 4. Pośrednictwo na rynku wtórnym obrotu wierzytelnościami - powstałych w związku z działalnością Serwisu; w tych ramach długi mogą być przekazywane do sprzedaży za pośrednictwem serwisu zewnętrznego: dlugi.info; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

   Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, wysokość długu dłużnika oraz cenę sprzedaży wierzytelności.
  • 5. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.
  • 6. Wsparcie Pożyczkodawcy w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnego Pożyczkobiorcy - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez osobę trzecią);

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń oraz opis charakteru i wysokości roszczenia, wykaz czynności związanych z dochodzeniem roszczenia.
  • 7. Marketing bezpośredni usług własnych Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
  • 8. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu MoneyU.pl, dane przeglądarki i systemu operacyjnego, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP i portu, z którego dokonywane jest połączenie).

Udostępnianie danych osobowych

 • 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu MoneyU.pl zawarte w jego profilu są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie innym użytkownikom tego Serwisu w związku z podstawową funkcją usługi jaką jest kojarzenie osób deklarujących wolę udzielenia pożyczki społecznościowej (Pożyczkodawcy) z osobami deklarującymi wolę otrzymania pożyczki (Pożyczkobiorcy).
 • 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom Startup Fund LLC w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich obowiązków służbowych, zwłaszcza związanych z obsługą Serwisu. Każdy z pracowników/współpracowników Startup Fund LLC został przeszkolony z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązał się do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
 • 3. Dane Użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych).
 • 4. W ramach procesu weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu, jego dane za jego wyraźną zgodą mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych wyspecjalizowanych w badaniach opartych na biometrii. Przed powierzeniem danych Użytkownik otrzyma szczegółową informację o podmiocie realizującym tę usługę.
 • 5. W ramach procesu analizy wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy jego dane mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczej, w szczególności BIG InfoMonitor (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa), Biura Informacji Kredytowej S.A. (ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa) i KBIG – Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków).
 • 6. W przypadku niespłacania zobowiązań przez Pożyczkobiorcę, jego dane mogą zostać przekazane przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem serwisu MoneyU.pl na platformę dlugi.info, której administratorem jest Factory Network S.A., ul. Promienista 62, 60-289 Poznań.
 • 7. Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na wykorzystywanie należących do niego środków komunikacji elektronicznej oraz/lub końcowych urządzeń abonenckich do przesyłania informacji handlowej, mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 • 8. Dane osób zadłużonych w ramach procesu dochodzenia roszczeń (w tym pomocy na rzecz osób trzecich) mogą być przekazywane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
 • 9. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 • 10. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Serwisu z przepisami prawa.
 • 11. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 • 12. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 • 1. Dane osobowe użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
  • 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy), po czym będą przechowywane jako dane z atrybutem archiwalne do czasu przedawnienia ew. roszczeń wszystkich stron umów zawieranych za pośrednictwem MoneyU.pl. Terminy przedawnienia są określane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  • 2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody, ze względu na konieczność potwierdzenia przez Administratora, że taka zgoda miała miejsce.
  • 3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
  • 4. Dane osobowe stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 • 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Startup Fund LLC przysługuje:
  • - prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
  • - prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • - w sytuacji, kiedy podejmowanie decyzji następuje w sposób zautomatyzowany (sytuacje opisane w pkt. 3 Rozdziału "Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych"), osoba której dane dotyczą ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji a Administrator obowiązek zastosowania interwencji ludzkiej do rozstrzygnięcia sprawy;
  • - prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 • 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy ([email protected]) podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub przy pomocy innych danych kontaktowych serwisu MoneyU.pl (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
 • 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

 • 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności serwisu MoneyU.pl.
 • 2. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych celem przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu z wykorzystaniem metod biometrycznych jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić korzystanie z podstawowych funkcjonalności Serwisu.
 • 3. Podanie podstawowych danych niezbędnych do weryfikacji wiarygodności kredytowej oraz zgody jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwia skorzystanie z możliwości otrzymania pożyczki za pośrednictwem Serwisu.
 • 4. Podanie danych służących pogłębionej weryfikacji wiarygodności kredytowej Użytkownika Serwisu poprzez aplikację Kontomatik oraz z wykorzystaniem oceny punktowej BIK jest dobrowolne, jednak niepoddanie się tej weryfikacji może skutkować brakiem możliwości otrzymania pożyczki lub udzieleniem jej na gorszych warunkach, w zależności od decyzji Pożyczkodawców kierujących się rankingiem Pożyczkobiorcy.
 • 5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i/lub jego Partnerów biznesowych.

Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 • 1. Serwis MoneyU.pl nie udostępnia żadnej ze swoich usług dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia.
 • 2. Weryfikacja wieku użytkownika serwisu MoneyU.pl następuje w fazie rejestracji m.in. poprzez weryfikację dokumentu tożsamości.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 • 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookie?

 • Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez MoneyU.pl

 • Stałe - Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
 • Sesyjne - Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
 • Pliki cookie zapisywane w domenie .moneyu.pl nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich

 • Analityczne - Pliki zapisywane przez:
  • Google Analytics - bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
   Rezygnacja (opt-out)
 • Reklamowe - Pliki zapisywane przez firmy (Facebook) lub usługi (Google AdWords) realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie MoneyU.pl.
 • Niektóre pliki cookie podmiotów trzecich mogą być zapisywane w domenie .moneyu.pl. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie

 • Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.
 • Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.
X